icon

امتیازها

زیگو در نظر دارد جهت حسن نیت خود به شما فروشگاه داران عزیز تخفیف هایی را اعمال نماید. شرایط تخفیف ها به شرح زیر میباشد:

1 - با نصب کردن اپ 100 هزار تومان به کیف پول شما اضافه میشود.

2 - با 2 خرید اول 100 هزار تومان تخفیف بگیرید

3 - شما هرچقدر خرید بیشتری داشته باشید میتوانید امتیاز بیشتری را از ما بگیرید.

4 - بیشترین خرید بر اساس قدرت شهر

توضیحات به شرح جدول زیر:

عنوانتوضیحاتکیف پول
اپلیکیشننصب کردن اپ100 امتیاز
خرید اولتعداد انتخابی50 هزار تومان تخفیف
خرید دومتعداد انتخابی50 هزار تومان تخفیف
میزان خرید1 تا 11 عدد6 تا 16 امتیاز
میزان خرید12 تا 18 عدد22 تا 28 امتیاز
میزان خرید19 تا 29 عدد34 تا 44 امتیاز
میزان خرید30 تا 39 عدد50 تا 59 امتیاز
میزان خرید40 تا 50 عدد65 تا 75 امتیاز
میزان خرید51 عدد به بالا80 امتیاز به بالا
رتبه در شهربیشترین خرید در شهر خودتان150 امتیاز
جمع کلجمع آوری 1000 امتیاز1 میلیون تومان